Bằng cách nhấn vào nút đăng ký thành viên, bạn đồng ý với các điều khoản và quy định dưới đây của chúng tôi:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các bài viết do thành viên đăng tải

Tất cả các nội dung do bạn đăng tải đều sẽ được kiểm duyệt. Chúng tôi không chấp nhận các nội dung thuộc một trong các mục sau đây: quảng cáo, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chống phá nhà nước, gây mất đoàn kết và thù hận, các nội dung không có chủ đề cụ thể.

Bạn chỉ được phép sử dụng tên người dùng đại diện cho cá nhân của mình mà không gây ra nhầm lẫn, trùng lặp với tên của công ty, tổ chức.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào đã gửi vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo. Yêu cầu nội dung được gỡ bỏ hoặc sửa đổi sẽ được thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể huỷ ngang, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại nội dung liên quan đến dịch vụ. Bạn giữ bản quyền đối với nội dung.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ cấu thành việc chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.